A46

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1998
Volume: 47
Issue: A46
Publication year
1998
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-1796-1
Stati
Title Document
Indo-European "two" | [5]–25
Blažek, Václav
PDF
Benennungen des Keulen-Bärlapps in den slavischen Sprachen | [27]–38
Havlová, Eva
PDF
Zwei Bemerkungen zur germanichen Sozialterminologie | [39]–43
Vykypěl, Bohumil
PDF
Otázka staroevropského původu hydronyma Olše | [45]–49
Šefčík, Ondřej
PDF
Nachricht von Miroslav : PP-Anbindung in dem russich-deutschen Maschinellen Übersetzungssystem METAL | [51]–59
Smith, Nancy Susan; Staudinger, Bernhard
PDF
Problematika klasifikace ilokučních aktů (II) | [61]–67
Grepl, Miroslav
PDF
Úvaha o hodnocení jako jevu lingvistickém | [69]–75
Konvalinková, Ruth
PDF
Frekvence vzorů českých substantiv : (na materiálu ČNK) | [77]–94
Osolsobě, Klára; Pala, Karel; Rychlý, Pavel
PDF
K otázce sémiologického typu českého imperativu | [95]–100
Romportl, Simeon
PDF
Deminutiva ve frazeologických přirovnáních | [101]–106
Rusínová, Zdenka
PDF
Uplatnění formální deminuce v tvorbě lidových jmen rostlin | [107]–112
Hladká, Zdeňka
PDF
Zájmena a zájmenná příslovce jako intenzifikační prostředky ve složených intenzifikovaných výrazech | [113]–120
Cvejnová, Jitka
PDF
Ke klasifikaci genitivu adnominálního | [121]–130
Karlík, Petr
PDF
Příspěvek k poznání vývoje spojovacích prostředků vytvořených od výrazu brže | [131]–141
Kosek, Pavel
PDF
O některých tendencích při tvoření nových podstatných jmen označujících osoby v bulharštině a češtině | [143]–150
Avramova, Cvetanka
PDF
K zradnostiam v blízkopríbuzných jazykoch | [151]–159
Bartáková, Jarmila
PDF
K otázce konkurence grafických kódů v ruském publicistickém textu | [161]–168
Gazda, Jiří
PDF
К локализации явлений, событий, процессов во времени: (на материале русского и чешского языков) | [169]–173
Žaža, Stanislav
PDF
К семантическому анализу степеней сравнения в русском и чешском языках | [175]–184
Brandner, Aleš
PDF
Нация и культура | [185]–197
Myronova, Halyna
PDF
Jubilea
Title Document
Padesát let výuky nizozemštiny na Masarykově univerzitě | [199]–200
Solařová-Montijn, Erika
PDF
Odešel Oswald Szemerényi | 201–202
Blažek, Václav
PDF
Bibliografie
Title Document
Soupis prací Jana Chloupka od roku 1988 | [203]–205
PDF
Soupis prací Radoslava Večerky sestavený u příležitosti jeho 70. narozenin | 206–208
Skalka, Boris
PDF
Recenze
Title Document
[Szemerényi, Oswald J.L. Introduction to Indo-European linguistics] | [209]–211
Blažek, Václav
PDF
[Daneš, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí] | 211–215
Šlosar, Dušan
PDF
[Žena - jazyk - literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996. Sestavila Dobrava Moldanová] | 215–219
Nekula, Marek
PDF
[Svozilová, Naďa; Jirsová, Anna; Prouzová, Hana. Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých sloves] | 219–220
Grepl, Miroslav
PDF
[Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar] | 220–222
Janyšková, Ilona
PDF
[Dorovský, Ivan. Makedonci žijí mezi námi] | 222–224
Karlíková, Helena
PDF
[Grochowski, M. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów] | 224–226
Pastyřík, Svatopluk
PDF
[Бенедиктов, Н.А.; Бенедиктова, Н.С.; Базурина, Е.Н. Словарь русской истории] | 226–227
Brandner, Aleš
PDF
[Пачаи, Имре. Ареальные аспекты парных слов в русском языке] | 228–230
Myronova, Halyna
PDF