A40

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1992
Ročník: 41
Číslo: A40
Rok vydání
1992
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0547-5
Stati
Title Document
Die Kategorien der Individualagenitivität sowie der Emotional- und der Prazisierungsinagentivität beim Substantiv im Tschechischen | [9]–21
Trost, Klaus
PDF
Některé aspekty distribuce alomorfů : (genitiv a lokál sg. maskulin) | [23]–31
Rusínová, Zdenka
PDF
Perdurative und nichtdurative Verballexeme im Tschechischen und Russischen | [33]–42
Nübler, Norbert
PDF
Ilokuční potenciál příčinných souvětí | [43]–54
Karlík, Petr
PDF
Podmínkové věty v hanáckých nářečích | [55]–59
Šipková, Milena
PDF
History of Czech verb classification from the 16th century up to Dobrovský | [61]–70
Smith, Nancy Susan
PDF
Výpovědní formy s výrazy přece, vždyť a jejich ruskými ekvivalenty | [71]–75
Žaža, Stanislav
PDF
Лексическое окружение, знаки препинания и выбор интонационных средств при восприятии эмоционального содержания в иностранном тексте | [77]–84
Lízalová, Ljubov
PDF
K posunům v akcentuačním typu ценá | [85]–91
Jiráček, Jiří; Svobodová, Alena
PDF
Сочетания -дл-, -тл- в современном русском языке | [93]–100
Brandner, Aleš
PDF
Spojení s předložkou podle jako prostředek vyjádření subjektivního vztahu k obsahu sdělení a jejich ruské ekvivalenty | [101]–107
Šturala, Jan
PDF
Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice | [109]–115
Gazda, Jiří
PDF
Русские названия лиц с суффиксами -щик/-чик, -льщик и их чешские эквиваленты | [117]–134
Vacek, Jiří
PDF
Emotions in Nostratic lexicon | [135]–146
Blažek, Václav
PDF
Recenze - referáty
Title Document
K nedožitým sedmdesátinám Romana Mrázka | [149]–150
Žaža, Stanislav
PDF
[Erhart, Adolf. Das Indoeuropäische Verbalsystem] | 150–152
Večerka, Radoslav
PDF
[Holzer, Georg. Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen] | 152–154
Erhart, Adolf
PDF
[Blahoslav, Jan. Gramatika česká Jana Blahoslava. K vydání připravili Mirek Čejka, Dušan Šlosar, Jana Nechutová] | 154–157
Hladká, Zdeňka
PDF
[Trost, Klaus; Hansack, Ernst. Die Lexik der altrussischen Version des "Jüdischen Krieges" des Flavius Josephus. I-III] | 157–159
Pallasová, Eva
PDF
[Супрун, Адам Евгеньевич. Полабский язык] | 159–161
Brandner, Aleš
PDF
[Townsend, Charles Edward. A description of spoken Prague Czech] | 161–163
Chloupek, Jan
PDF