[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1985
Volume: 10
Issue: [1]
Topic
Title Document
Záverečné stanovisko účastníkov XVI. celoštátnej konferencie archeológie stredoveku so zameraním na hlavnú tému "Hospodárske dejiny na území ČSSR v stredoveku na základe výsledkov archeologického badania a interdisciplinárnych expertíz" | 5–7
PDF
A.Hospodářské dějiny středověké vesnice - Wirtschaftsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes
Title Document
Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky | 11–25
Čaplovič, Dušan; Hajnalová, Mária; Hanuliak, Milan; Ruttkay, Alexander
PDF
Príspevok k počiatku stredovekej dediny na Slovensku vo svetle pohrebísk | 27–31
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Zemědělská výroba v období feudalismu na Moravě ve světle archeologických výzkumů | 33–46
Nekuda, Vladimír
PDF
Panské dvory na české středověké vesnici | 47–56
Chotěbor, Petr; Smetánka, Zdeněk
PDF
Hospodářské zázemí drobných feudálních sídel ve středních Čechách | 57–65
Kašička, František
PDF
K počátkům středověkého osídlení Hlinecka | 67–73
PDF
Poznámky k německé kolonizaci východních Čech | 75–81
Charvát, Petr
PDF
B. Města a jejich význam pro hospodářské dějiny - Städte und ihre Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte
Title Document
Najstaršie mestá na Slovensku na základe historických dokladoy | 85–92
Marsina, Richard
PDF
Genézia miest na Slovensku a ich topografia vo svetle archeologického výskumu | 93–103
Baxa, Peter
PDF
K obchodným stykom Bratislavy v stredoveku | 105–108
Hajnalová, Eva
PDF
Osídlenie, hospodárské pomery a materiálna kultúra feudálneho Hlohovca vo svetle archeologických výskumov a nálezov | 109–116
Pastorek, Ivan
PDF
Výsledky výzkumov v suterénoch Starej radnice v Bratislave | 117–123
Hlavicová, Jana; Plachá, Veronika
PDF
Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica — výsledky archeologických výskumov | 125–132
Tóthová, Štefánia
PDF
Archeologie k počátkům jihomoravských měst | 133–142
Procházka, Rudolf
PDF
Několik poznámek ke genezi a významu raně středověké Olomouce | 143–152
Bláha, Josef
PDF
Geneze města Znojma a typy předlokační aglomerace | 153–161
Konečný, Lubomír
PDF
Politické a ekonomické vztahy města Chebu a okolní šlechty | 163–174
Šebesta, Pavel; Kubů, František
PDF
K počátkům města Chrudimi | 175–180
Frolík, Jan; Sigl, Jiří
PDF
Pražská hradiště v mladší a pozdní době hradištní | 181–188
Richterová, Julie
PDF
C. Řemeslná výroba - Handwerkliche Produktion
Title Document
Dechtárstvo vo včasnom stredoveku na hornom Ponitrí | 191–195
Ruttkay, Alexander; Remiašová, Marta
PDF
Archeológia a výrobné objekty v banských regiónoch Slovenska | 197–202
Labuda, Jozef
PDF
Nález železiarskej taviacej pece v Gemerskom Sade | 203–208
Füryová, Klára
PDF
Stredoveké pece na pečenie chleba vo Veľkom Grobe (okr. Galanta) | 209–220
Egyházy-Jurovská, Beata
PDF
Hrnčiarstvo v období vrcholného stredoveku na území horného Tekova | 221–229
Hoššo, Jozef
PDF
Středověká polévaná keramika z Opavy | 230–233
Šikulová, Vlasta
PDF
Objev pozdně středověké pece mincovny v Jáchymově | 235–237
Muk, Jan; Hus, Miroslav
PDF
D. Feudální sídla a jejich význam pro hospodářské dějiny - Feudalsitze und ihre Bedeutung für die mittelalterliche Ökonomik
Title Document
Stredoveké feudálne sídla na Slovensku a ich hospodárske zázemie | 241–254
Čaplovič, Dušan; Hrubec, Igor; Ruttkay, Alexander; Vallašek, Adrian
PDF
Ekonomické zázemí hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov | 255–260
Hejna, Antonín
PDF
Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence | 261–271
Plaček, Miroslav
PDF
Počátky hradu v Olomouci a jeho nejstarší zděná architektura | 273–282
Dohnal, Vít
PDF
K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné | 283–295
Durdík, Tomáš
PDF
Středověká tvrz v Praze 8, Čimicích | 296–302
Huml, Václav
PDF
Hrad Úsov - jeho úloha a význam při kolonizaci severní Moravy ve 13. století | 303–307
Goš, Vladimír
PDF
Hrad Lukov - současný stav výzkumu | 309–321
Kohoutek, Jiří
PDF
Hmotná kultura středověké šlechty v archeologických pramenech na Moravě | 323–329
Unger, Josef
PDF
E. Církevní instituce a jejich podíl na hospodářských dějinách - Kirchliche Institutionen und ihrer Anteil an der Wirtschaftsgeschichte
Title Document
Církevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku | 333–356
Ruttkay, Alexander; Slivka, Michal
PDF
Podiel církevných inštitúcií na vývoji osídlenia a hospodárstva východného Slovenska v 12.–16. storočí | 357–367
Uličný, Ferdinand
PDF
Prínos krasnianskej benediktínskej komunity k hospodárským, sociálnym a kultúrnym dejinám východného Slovenska | 369–374
Polla, Belo
PDF
Církevní instituce na Moravě a jejich úloha ve vývoji hospodářství a osídlení od 10. století do předhusitského období | 375–393
Měřínský, Zdeněk
PDF
Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách – základní tendence hospodářského vývoje a metodologická východiska dalšího studia | 395–407
Čechura, Jaroslav
PDF
Otázky výzkumu řeholních domů v Čechách | 409–413
Sommer, Petr
PDF
Význam cisterciáckého řádu pro osídlení Čech | 415–421
Charvátová, Kateřina
PDF
Středověké sepulkralní památky bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě | 423–438
Pojsl, Miloslav
PDF
Náhrobky na mladohradištním pohřebišti v Radomyšli u Strakonic | 439–451
Nechvátal, Bořivoj
PDF
F. Architektura a její odraz v hospodářských dějinách - Architektur und Wirtschaftsgeschichte
Title Document
Interferencia v materiálnej kultúre Slovenska | 455–459
Sedlák, Vincent
PDF
Chronologizácia architektúry a hospodárské dejiny Slovenska v 9.—13. storočí | 461–467
Ratkoš, Peter
PDF
Niekoľko nových poznatkov, získaných pri výskume fasád veže nitrianského hradu | 469–473
Puškárová, Blanka K.
PDF
Středověký portál jako příčný řez (K interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky) | 475–479
Škabrada, Jiří
PDF
Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na Sedlčansku | 481–500
Škabrada, Jiří; Dostál, Petr
PDF
Zprávy
Title Document
Konference k otázce vývoje osídlení ve střední Evropě a zemích sousedních | 503
Nekuda, Vladimír
PDF
5. medzinárodný kongres štúdia juhovýchodnej Európy | 504
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Zasedání sklářské sekce ČSSA při ČSAV | 505
Himmelová, Zdenka
PDF
Slavnostní zasedání československých archeologů v Brně | 505–506
Měřínský, Zdeněk
PDF
Čechy v době slovanské | 506–508
Měřínský, Zdeněk
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 519
PDF