[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1987
Volume: 12
Issue: [1]
Publication year
1987
Topic
Title Document
Stavební kultura 6.—9. století na území ČSSR | 9–32
Dostál, Bořivoj
PDF
A. Vesnické sídlo - Dörfliche Siedlung
Title Document
Základní otázky historicko archeologického studia vesnického sídla, domu a dvora | 33–46
Nekuda, Vladimír
PDF
Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem | 47–83
Frolec, Václav
PDF
Vesnice husitského období na táborsku ve světle archeologických výzkumů | 85–95
Krajíc, Rudolf
PDF
Podzemní chodby v jihomoravské středověké a novověké vesnici | 97–110
Unger, Josef
PDF
Příspěvek k možnostem rekonstrukce středověké krajiny, území zaniklých vesnic a typů sídlišť | 111–128
Měřínský, Zdeněk
PDF
Teorie agrární krize pozdního středověku — teoretický základ koncepce hospodářského a sociálního vývoje předhusitských Čech (Metodologická studie) | 129–141
Čechura, Jaroslav
PDF
B. Vesnický dům - Dörfliches Haus
Title Document
Archeologický výskum stredovekého dedinského domu na Slovensku | 145–155
Čaplovič, Dušan
PDF
Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě | 157–169
Belcredi, Ludvík
PDF
Využitie národopisných paralel pri rekonštrukcii stavebných technik objektov dedinskej usadlosti v stredoveku | 171–181
Hanuliak, Milan
PDF
Příspěvek archeologického průzkumu k počátkům tzv. slánského domu | 183–188
Richterová, Julie
PDF
Neskoro stredoveká fáza zaniknutej osady Somkút | 189–202
Füryová, Klára
PDF
Poznámky k pokračujícímu průzkumu domu čp. 2 v Lučici (Ke vzniku středověkého domu s trojdílným půdorysem) | 203–213
Škabrada, Jiří
PDF
Výsledky výzkumu městského domu se zřetelem k vesnickému obydli | 215–218
Muk, Jan
PDF
Geografické rozšírenie foriem pôdorysu tradičného domu na Slovensku | 219–224
Benža, Mojmír
PDF
Ke stáří domů situovaných rovnoběžně s komunikací (Stavebně historický průzkum Strážnice) | 225–232
Macek, Petr
PDF
Příspěvek k typologii topenišť | 233–243
Langer, Jiří
PDF
Sociálne determinácie roľníckych obydlí vo svete etnografických zistení | 245–273
Botík, Ján
PDF
C. Usedlost - dvůr - Bauernhof, Klosterhof
Title Document
Vybavení venkovské zemědělské usedlosti v době předbělohorské (na pozadí poddanských inventářů) | 277–286
Petráňová, Lydia; Vařeka, Josef
PDF
Hospodářské dvory klášterů ve světle písemných pramenů (Ke stavební podobě dvorů řádů benediktinského, premonstrátského a cisterckého) | 287–299
Charvátová, Kateřina
PDF
Statek v Trstěnici u Litomyšle z roku 1597 | 301–317
Severin, Karel
PDF
D. Panská a církevní sídla - Herrensitze und Ordenshäuser
Title Document
K problematice kresebných rekonstrukcí stavební podoby středověkých staveb | 321–329
Chotěbor, Petr
PDF
Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku | 331–343
Kašička, František
PDF
Ves a dvůr Holoubek K otázce vztahu dvora a panského sídla ve středověku | 345–354
Plaček, Miroslav
PDF
Zemnice na českých královských hradech 13. století | 355–365
Durdík, Tomáš
PDF
Nástin vývoje české hradní kuchyně | 367–374
Cejpová, Miroslava
PDF
Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický výzkum (okr. Frýdek-Místek) | 375–382
Kouřil, Pavel; Žáček, Rudolf
PDF
Rádové domy v štrukture osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch (so zameraním na krížovnícke rády) | 383–402
Slivka, Michal
PDF
E. Výrobní objekty - Erzeugungobjekte
Title Document
Příspěvek k podobě zaniklých středověkých skláren v Čechách | 405–411
Černá, Eva
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
Světový archeologický kongres (The World Archaeological Congress, Southampton and London) | 413–416
Měřínský, Zdeněk
PDF
Výroční konference západo- a jihoněmeckého svazu pro archeologii (Westund Süddeutscher Verband für Altertumsforschung) se konala ve dnech 20. až 25. května 1986 v Koblenzi | 416
Nekuda, Vladimír
PDF
Mezinárodní konference o typologii raně feudálních států | 417–418
Dostál, Bořivoj
PDF
Stav a úkoly výskumu slovanského a stredovekého osídlenia Slovenska | 418
Měřínský, Zdeněk
PDF
II. mezinárodní sympozium archeologů a historiků skla | 418–419
Himmelová, Zdenka
PDF
XVI. mikulovské sympozium | 419–420
Měřínský, Zdeněk
PDF
Archeologický seminář v Mokřinkách u Opavy | 420–421
Měchurová, Zdeňka
PDF
VIII. seminář o zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami | 421–422
Himmelová, Zdenka; Měřínský, Zdeněk
PDF
Sympozium o nejstarších dějinách Bratislavy | 422–424
Měřínský, Zdeněk; Sulitková, Ludmila
PDF
Zasedání sekce pro dějiny skla ČSSA | 424
Himmelová, Zdenka
PDF
Kolokvia "Mediaevalia Archaeologica Bohemica" v roce 1986 | 424–425
PDF
5. celoštátne sympózium "Archeológia, geofyzika, archeometrie", Nové Vozokany 1986 | 425
Hašek, Vladimír; Měřínský, Zdeněk
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Helen Clarke, The Archaeology of Medieval England.], [Brian K. Davison,The New Observer's Book of Castles.], [Elizabeth Eames, English Medieval Tiles] | 427–431
Měřínský, Zdeněk; Měřínská, Alena
PDF
Title Document
[Joachim Werner, Der Schatzfund von Vrap in Albanien.] | 432–433
Měchurová, Zdeňka
PDF
Title Document
[Benedykt Zientara, Świt narodów europejskich.] | 434
Kouřil, Pavel
PDF
Title Document
[Hermann und Alida Fabini, Kirchenburgen in Siebenbürgen.] | 434
Plaček, Miroslav
PDF
Title Document
[Teresa Kiersnowska, Czersk w XIII i XIV wieku ośrodek wlodzy książęcej na południowym Mazowszu], [Mediaevalia archaeologica. Acta archaeologica Lodziensia Nr. 31], [Wojciech Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku] | 435–437
Kouřil, Pavel; Plaček, Miroslav
PDF
Title Document
[Dimitar Angelov — Stefan Kašev — Boris Colpanov, Balgarska vojenna istorija ot antičnostta do vtorata četvart na X. v.], [Leszek Kajzer — Jerzy Augustyniak, Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradzkiego w. XIII—XVII/XVIII wieku] | 437–438
Plaček, Miroslav; Kouřil, Pavel
PDF
Title Document
[Kultura na srednovekovnija Tarnov] | 438–439
Unger, Josef
PDF
Title Document
[Bořivoj Dostál, Břeclav-Pohansko III.] | 439–442
Měřínský, Zdeněk
PDF
Title Document
[Vladimír Nekuda, Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek — tvrz — dvůr — předsunutá opevnění] | 442–443
Polla, Belo
PDF
Title Document
[Alojz Habovštiak, Středověká dědina na Slovensku] | 444
Unger, Josef
PDF
Title Document
[Belo Polla, Košice. Krásna. K středověkým dějinám Krasnej nad Hornádom ] | 444–445
Nekuda, Vladimír
PDF
Title Document
[Umění XXXIII, 1985], [Památky a příroda 10, 1985] | 445–447
Kundera, Lubomír
PDF
Title Document
[Hrady a zámky v Cechách. Edice A—Z na cesty] | 447–448
Plaček, Miroslav
PDF
Title Document
[Josef Unger, Hrady na Pavlovských vrších], [Josef Unger, Přírůstky archeologického pracoviště Regionálního muzea v Mikulově v letech 1974—1983] | 448–449
Měchurová, Zdeňka
PDF
Title Document
Životné jubileum dr. Belo Polly, CSc. | 450–451
Slivka, Michal
PDF
Title Document
Životné jubileum PhDr. Vladimíra Nekudu, CSc. | 451–453
Polla, Belo
PDF
hidden section Za Antonínem Hejnou
Title Document
Za Antonínem Hejnou | 454–455
Durdík, Tomáš
PDF
hidden section Seznam zkratek
Title Document
Seznam zkratek | 456
PDF