[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1998
Volume: 23
Issue: [1]
Publication year
1998
Topic
A. Výzkum komunikací – Erforschung der Kommunikation
Title Document
K problematice dispozice a komunikačního systému Pražského hradu v raném středověkuBoháčová, Ivana PDF
Zaniklé předasanační komunikace na Starém Městě pražském | 21–26
Kašička, František
PDF
K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku | 27–34
Starec, Petr
PDF
Terénní průzkum starých komunikací na příkladu Zlaté stezky | 35–[57]
Kubů, František; Zavřel, Petr
PDF
K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku | 59–[71]
Široký, Radek; Nováček, Karel
PDF
Rejstřík vybírání poplatků z pronájmu loveckých stezek na rožmberských panstvích Český Krumlov a Prachatice z 50. let 16. století | 73–78
Kubíková, Anna
PDF
Problém importů a rekonstrukce cest v 8.-9. století | 79–[88]
Profantová, Naďa
PDF
Die Entwicklung eines Verkehrsnetzes in Sachsen unter besonderer Berücksichtigung der Pässe des Erzgebirges und des Vogtlandes | 89–95
Wißuwa, Renate
PDF
Komunikační síť v SV části Krušných hor v období vrcholného středověku a její kontext s polohami sklářských hutí | 97–110
Černá, Eva
PDF
Středověké fortifikace a "Jesenická stezka" v údolí Černé Opavy | 111–[130]
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin
PDF
Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce | 133–159
Bláha, Josef
PDF
Zaměření a charakter zaniklé vsi Konůvky (kat. Heršpice, okr. Vyškov) : příspěvek k poznání středověkých cest na Moravě | 161–172
Měchurová, Zdeňka
PDF
Obchodní cesty na jižní Moravě a v Dolním Rakousku do doby vrcholného středověku | 173–181
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
Křížové kameny a jejich vztah k provozu a nehodám na starých stezkách | 183–191
Procházka, Zdeněk
PDF
Komunikace severočeských hradů | 193–[201]
Gabriel, František
PDF
Několik poznámek ke vztahu českých hradů ke komunikacím a k jejich komunikačnímu schématu | 203–213
Durdík, Tomáš
PDF
Keltské osídlení České republiky v závislosti na predispozici stezek | 215–[222]
Květ, Radan
PDF
Jantar a komunikace v raně středověkých Čechách | 223–[231]
Tomková, Kateřina
PDF
Komunikácie Slovenska z 10.-13. storočia v kontexte trás vojenských akcií | 233–244
Hanuliak, Milan
PDF
K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách | 245–252
Smoláková, Mária
PDF
Poslední cesta : k úloze komunikace v rituálech spojených se smrtí | 253–258
Litovský, Michal
PDF
Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku : (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy) | 259–275
Slivka, Michal
PDF
Relikty późnośredniowiecznej drogi we wsi Rusko k. Strzegomia na Śląsku | 277–284
Błażejewski, Artur
PDF
Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů | 285–293
Beneš, Jaromír; Kočár, Petr; Suchá, Romana
PDF
Historické komunikácie na území stredovekého Slovenska | 295–302
Ruttkay, Matej; Hunka, Ján
PDF
Stredoveký homo viator : (Slovensko vo vzťahu k medzinárodným pútnym miestam) | 303–320
Slivka, Michal
PDF
B. Výzkum měst a sakrálních staveb - Erforschung der Städte und Sakralbauten
Title Document
Příspěvek ke gotické podobě kostela sv. Michala na Starém městě pražském | 323–334
Huml, Václav
PDF
Předběžná zpráva o výzkumu kláštera Hradisko v Olomouci v roce 1996 | 335–352
Čižmář, Zdeněk; Kohoutek, Jiří
PDF
Kostol klarisiek v Trnave : (Príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku) | 353–368
Oriško, Štefan
PDF
Výsledky výskumu fasád kostola sv. Andreja apoštola v Timoradzi | 369–378
Bóna, Martin; Kollárová, Renáta; Paulusová, Silvia
PDF
Niekoľko nových poznatkov k urbanistickému vývoju Dolného mesta Nitra | 379–387
Ševčíková, Zuzana
PDF
C. Opevněná sídla – Befestigte Sitze
Title Document
K původu stavebního typu hradu Špilberka | 391–398
Varhaník, Jiří
PDF
Otázky vztahů mezi stavbami hradů Volfštejna a Valdeku | 399–408
Anderle, Jan
PDF
Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu | 409–413
Chotěbor, Petr
PDF
Tvrze ve zdech moravských zámků : (Předběžné výsledky grantu MK) | 415–426
Plaček, Miroslav
PDF
D. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Poznámky k importům v Chrudimi a Hradci Králové | 429–434
Frolík, Jan; Sigl, Jiří
PDF
K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích | 435–455
Velímský, Tomáš
PDF
Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen z hradu Lichnice | 457–[470]
Glosová, Michaela; Hazlbauer, Zdeněk; Volf, Petr
PDF
Soubor renesančních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě | 471–492
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Hlaváček, Petr
PDF
Výroba stredovekých baníckych želiez | 493–518
Mihok, Ľubomír; Pribulová, Alena; Labuda, Jozef
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Měchurová, Zdeňka; Šmerda, Jan; Stloukal, Milan. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese: srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov] | 519–520
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 521–[522]
PDF